Պայմաններ և դրույթներ (Հրապարակային օֆերտա)
Անհատ ձեռնարկատեր Գոռ Մեհրաբյանի համար
Սույն փաստաթուղթը Կապալառու, անհատ ձեռնարկատեր Գոռ Մեհրաբյանի կողմից ծառայությունների մատուցման Օֆերտայի կնքման մասին (Հարկային օրենսգիրք 67094086) Հաճախորդներին (անսահմանափակ թվով ֆիզիկական անձինք, ովքեր համաձայնել են սույն Հրապարակային օֆերտայի պայմաններին) ներկայացված պաշտոնական օֆերտա է (հրապարակային օֆերտա):

Կապալառուն խնդրում է հաշվի առնել, որ վերոնշյալ գործողությունները սույն Օֆերտայի մասով լրիվ և անվերապահ համաձայնություն են (ակցեպտ), ինչի կապակցությամբ Հաճախորդին առաջարկվում է ուշադիր ընթերցել այս Օֆերտայի՝ url։ http://pike.digital/public_offer կայքում (այսուհետ՝ «Կայք»)տեղադրված տեքստը (այդ թվում ժամանակի ընթացքում կատարված փոփոխությունները), իսկ պայմանների մասով անհամաձայնության դեպքում՝ չընդունել Օֆերտան:

Կապալառուն խնդրում է հաշվի առնել, որ վերոնշյալ գործողությունները սույն Օֆերտայի մասով լրիվ և անվերապահ համաձայնություն են (ակցեպտ), ինչի կապակցությամբ Հաճախորդին առաջարկվում է ուշադիր ընթերցել այս Օֆերտայի՝ url։ http://pike.digital/public_offer կայքում (այսուհետ՝ «Կայք»)տեղադրված տեքստը (այդ թվում ժամանակի ընթացքում կատարված փոփոխությունները), իսկ պայմանների մասով անհամաձայնության դեպքում՝ չընդունել Օֆերտան:

Պայմանագրի առարկան

1.1. Կատարողը համաձայնեցված ժամկետներում Գովազդային ծառայություններ է մատուցում Հաճախորդի անունից, իսկ Հաճախորդը վճարում է Կապալառուի ծառայությունների համար:
1.2. Տեղադրման մանրամասները և ժամկետները նշված են վճարման հաշիվ-ապրանքագրում:
1.3. Ծառայությունները մատուցվում են Հաճախորդի տեխնիկական մասնագրերի հիման վրա, որտեղ պետք է նախատեսվեն տեխնիկական մասնագրերի բովանդակությունը և դրա ավարտման ցանկալի ժամկետները:
1.4. Հաճախորդի տեխնիկական մասնագրերը և դրանցում կատարված հետագա լրացումները, ինչպես նաև անհատական մեկնաբանությունները, որոնք Կատարողը պետք է հաշվի առնի, կարող են ուղարկվել մեսենջերների կամ էլ. փոստի միջոցով:
1.5. Ծառայությունների մատուցման ընթացակարգի մասով ներկայացվող պահանջները սահմանվում են սույն Պայմանագրի բովանդակությամբ:

Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

2.1. Կապալառուն պարտավորվում է.
2.1.1 Հաճախորդին մատուցել ծառայություններ ամենաբարձր մասնագիտական մակարդակով, ժամանակին, ի շահ Հաճախորդի, ապահովել սույն Օֆերտայի հիման վրա մատուցվող ծառայությունների համապատասխանությունը, որպեսզի այդ ծառայությունները համապատասխանեն Հաճախորդի ցուցումներին:
2.1.2 Հաճախորդի խնդրանքով տրամադրել տեղեկություններծառայությունների մատուցման ընթացքի մասին: Նման տեղեկությունները Պատվիրատուի խնդրանքով տրամադրվում ենկախված աշխատանքի ծավալից և պատրաստ լինելու աստիճանից, որի մասին Կապալառուն լրացուցիչ տեղեկացնում է Հաճախորդին:
2.1.3 Սույն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման ընթացքում համագործակցել Հաճախորդի, վերջինիս աշխատակիցների և Հաճախորդի կողմից նշված այլ անձանց հետ:
2.1.4 Գաղտնի պահել ծառայությունների մատուցման ընթացքում Հաճախորդից ստացված ֆինանսական ցուցանիշների մասին գաղտնի տեղեկությունները: Ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման հետ կապված և դրա ընթացքում ստացված բոլոր տեղեկությունները գաղտնի են և ենթակա չեն բացահայտման:

2.2. Կապալառուն իրավունք ունի.

2.2.1 Հաճախորդից պահանջել անհրաժեշտ պարզաբանումներ: Եթե նման պարզաբանումներն անհրաժեշտ են ծառայությունների մատուցումը շարունակելու համար, ապա ծառայությունների մատուցման ժամկետը համաչափ երկարաձգվում է։
2.2.2 Նախքան ծառայությունների մատուցումը սկսելը Հաճախորդի հետ համաձայնեցնելով կատարել համապատասխան փոփոխություններտեխնիկական մասնագրերում:
2.2.3 Ստանալ վարձատրություն ծառայությունների մատուցման համար։
2.2.4 Երրորդ անձանց ներգրավել ծառայությունների մատուցման մեջ՝ առանց Հաճախորդի հետ լրացուցիչ համաձայնության:
2.2.5 Կապալառուն պահպանում է մտավոր գործունեության արդյունքների նկատմամբ անձնական ոչ գույքային իրավունքները:
2.2.6 Կապալառուն կարող է օգտվել մատուցված ծառայությունների արդյունքներից և կատարողականի ցուցանիշներից՝ առանց սեփական պորտֆելում (այդ թվում ինտերնետում) թվային ցուցիչների օգտագործման:
2.2.7 Կապալառուն կարող է օգտագործել Հաճախորդի կարծիքը իր աշխատանքի վերաբերյալ ցանկացած ձևով` ինտերնետումՀաճախորդի անունով, մականունով, պատկերով և մեկնաբանությամբարված հրապարակման միջոցով:
2.2.8 Հաճախորդի խնդրանքով 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել հաշվետվություն, որը ներառում է Instagram-ում և Telegram-ում յուրաքանչյուր ինտեգրման մասով վիճակագրությամբ ինտեգրվելու մասին տեղեկություններ (սցենարներով): Հաշվետվության ձևը մշակվում է Կապալառուի կողմից

2.3. Հաճախորդը պարտավոր է.

2.3.1. Աջակցել Կապալառուին ծառայությունների մատուցման գործընթացում: Կատարել Հաճախորդի ինքնության հետ կապված գործողություններ, ակտիվորեն մասնակցել ծառայությունների մատուցման գործընթացին:
2.3.2. Ապահովել Կապալառուի անխափան մուտքը ծառայություններիմատուցման վայր և պատշաճ պայմաններ այն տարածքներում, որտեղ պետք է մատուցվեն ծառայությունները:
2.3.3. Տրամադրել հավաստի տեղեկություններ, Կապալառուին տրամադրել բացատրություններ և պարզաբանումներ: Հաճախորդը երաշխավորում է, որ իր տրամադրած տեղեկությունները հավաստի են, չեն խախտում երրորդ անձանց գաղտնիությունը, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքները:
2.3.4. Վճարել Կապալառուի ծառայությունների համար սույն Պայմանագրում նշված չափով և կարգով:
2.3.5. Գաղտնի պահել սույն Պայմանագրի իրականացման ընթացքում մյուս Կողմից ստացված տեղեկությունները: Ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման հետ կապված և դրա ընթացքում ստացված բոլոր տեղեկությունները գաղտնի են:
2.3.6. Հաշվի առնել և իրականացնել Կապալառուի՝ Պայմանագրի նպատակներին հասնելուն ուղղված բոլոր առաջարկությունները, ինչպես նաև ապահովել վերջնական հաճախորդներին և սպառողներին ամենաբարձր մասնագիտական մակարդակով, ծառայության արժանապատիվ մակարդակով ծառայությունների մատուցումըգովազդային ինտեգրման մեջ նշված ակնկալիքները բավարարելու համար: 
2.3.7. Ծառայությունների մատուցման օրվանից հետո 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում առարկություններ չներկայացնելու դեպքում ծառայությունները Հաճախորդի կողմից համարվում են ընդունված՝ առանց մեկնաբանության: Ակտի ստորագրումը պարտադիր չէ։

2.4. Հաճախորդն իրավունք ունի.

2.4.1. Պահանջել ծառայությունների մատուցում սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:
2.4.2. Ստուգել ծառայությունների մատուցման որակը և կարգը՝ առանց Կապալառուի գործունեությանը միջամտելու:
2.4.3. Կատարել ոչ ավելի, քան 3 (երեք) խմբագրումներ նյութերի հաստատման ժամանակ և մինչև վերջնական տարբերակի հաստատումը:

Կապալառուի վարձատրությունը և վճարման կարգը
3.1. Կապալառուի ծառայությունների ընդհանուր արժեքը ներկայացված է հաշիվ-ապրանքագրում։
3.2. Արժեքը ներառում է Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր հարկերը։
3.3. Վճարում․
● 100% կանխավճար,
● Պայմանագրի կնքման օրվանից հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում,
● անկանխիկ փոխանցումով։
Վճարման պարտականությունը համարվում է կատարված այն պահից, երբ միջոցները մուտքագրվում են Կապալառուի ընթացիկ հաշվին:
3.4. Յուրաքանչյուր հաջորդ խմբագրման արժեքը մինչև վերջնական տարբերակի հաստատումը կազմում է վերջնական գնի 10%-ը:
3.5. Եթե Հաճախորդը ժամանակին չի կատարում վճարումը, ապա ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգվում է: Կապալառուն Հաճախորդին տեղեկացնում է ծառայությունների մատուցման նոր պայմանների մասին: Այս դեպքում Կապալառուի կողմից ծառայությունների մատուցման ժամկետների խախտումը խախտում չի համարվում:

Կողմերի պատասխանատվությունը

4.1. Եթե Կապալառուի կողմից առկա է ծառայությունների մատուցման հետաձգում՝ Հաճախորդի վերահսկողությունից անկախ պատճառներով, Հաճախորդն իրավունք ունի.
● համաձայնեցնել ծառայությունների մատուցման նոր պայմանները,
● պահանջել մատուցվող ծառայությունների վարձատրությունիցծառայությունների արժեքի մինչև 20%-ի չափով նվազեցում դրանց ժամանակին մատուցման ձախողման համար,
● ներկայացնել ժամանակին չմատուցված ծառայությունների արժեքի 0,05%-ի, սակայն ոչ ավելի, քան ծառայությունների ընդհանուր արժեքի 10%-ի չափով տույժի պահանջ:
4.2. Ծառայությունների վճարման պայմանները խախտելու և Հաճախորդի կողմից տեղեկությունների տրամադրման համար Կապալառուն իրավունք ունի.
● Հաճախորդից պահանջել ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար մատուցվող ծառայությունների դիմաց չվճարված գումարի 0,05%-ի, սակայն ոչ ավելի, քան ծառայությունների ընդհանուր արժեքի 10%-ի չափով տույժ (տույժի գումար):
4.3. Եթե Հաճախորդը տրամադրում է ոչ ճշգրիտ, ոչ հավաստի կամ խախտող տեղեկություններ, Կապալառուն իրավունք ունի միակողմանիորեն հրաժարվել ծառայությունների մատուցումից՝ առանց գումարը վերադարձնելու:
4.4. Ոչ մի դեպքում Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից իր վերջնական հաճախորդներին և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի համար:
4.5. Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում իրավիճակների համար, եթե դրանք կապված են Հաճախորդի կողմից տրամադրված ոչ ճշգրիտ կամ ապակողմնորոշիչ տեղեկությունների հետ կամ դրանց հետևանք են. Հաճախորդի կողմից ծառայությունների մատուցման գործընթացում ներգրավված երրորդ անձանց կողմից պարտականությունները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու համար. մատուցված ծառայությունների արդյունքների հիման վրա վաճառքի բացակայության համար. մատուցվող ծառայությունների՝Հաճախորդի ակնկալիքներին և/կամ Հաճախորդի արժեքային դատողություններին անհամապատասխանության համար:
4.6. Լրացուցիչ ծառայությունները ենթակա են կանխավճարի։

Ֆորսմաժոր

5.1. Կողմերը ֆորսմաժորային հանգամանքների հիման վրա ազատվում են Օֆերտայով նախատեսված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար նախատեսվածպատասխանատվությունից:
5.2. Կապալառուի հիվանդությունը կամ առողջության որևէ այլ վատթարացումը կարող է համարվել չնախատեսված հանգամանք, որը, ըստ Կապալառուի, անհնար է դարձնում համաձայնեցված ժամկետներում պարտականությունների կատարումը, ինչի մասին Կապալառուն տեղեկացնում է Հաճախորդին:
5.3. Այս հանգամանքների առաջացման դեպքում կողմը պարտավոր է 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնել մյուս կողմին։ Այն դեպքում, երբ ֆորսմաժորային հանգամանքները շարունակվում են 1 (մեկ) ամսից ավելի, Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի հրաժարվել Պայմանագրի կատարումից:

Օֆերտայի տևողությունը, դադարեցումը և դրանում կատարված փոփոխությունները

6.1. Սույն Օֆերտան ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի կողմից դրանով նախատեսված իրենց պարտականությունների ամբողջական կատարումը:
6.2. Օֆերտան կարող է վաղաժամ դադարեցվել կողմերի համաձայնությամբ կամ Կողմերից մեկի խնդրանքով: Միևնույն ժամանակ:
● Հաճախորդն իրավունք ունի ցանկացած պահի դադարեցնել Օֆերտան՝ առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին,
● Կապալառուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ դադարեցնել Օֆերտան՝ առնվազն 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ այդ մասին տեղեկացնելով Հաճախորդին:
6.3. Եթե Հաճախորդը հրաժարվել է Օֆերտայի կատարումից մինչև ծառայությունների մատուցման ժամկետի կեսը լրանալը, Կապալառուն պահում է կանխավճարի 50%-ը: Եթե Հաճախորդը հրաժարվել է ծառայության մատուցման ժամկետի երկրորդ կեսի ընթացքում, ապա կանխավճարը չի վերադարձվում:
6.4. Կապալառուի կողմից Օֆերտան դադարեցնելու դեպքում նա չիփոխհատուցում Հաճախորդի կրած ծախսերը կամ կորուստները:
6.5. Օֆերտայի դադարեցման դեպքում կամ Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Հաճախորդն իրավունք չունի օգտագործել մտավոր գործունեության օբյեկտները, որոնք ստեղծվել են Կապալառուի կողմից ծառայությունների մատուցման ընթացքում (ստեղծագործություններ, նախագծեր, կոնտենտ) իր սոցիալական ցանցերում, տեղադրվել են իր կայքում կամ փոխանցվել այլ գովազդային գործակալությունների կամ գործակալների՝ տեղադրման համար:

Վեճերի լուծում

7.1. Օֆերտայի կնքման, մեկնաբանման, կատարման և գործողության դադարեցման հետ կապված բոլոր վեճերը կողմերի կողմից պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով:
7.2. Հայցին պատասխանելու վերջնաժամկետը 10 (տասը) օրացուցային օր է:
7.3. Պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է կցվեն բուն պահանջին:
7.4. Այն դեպքում, երբ տարաձայնությունները չեն լուծվել բանակցությունների ընթացակարգով, ինչպես նաև մյուս Կողմից պատասխան չստանալու դեպքում վեճը փոխանցվում է Կապալառուի գտնվելու վայրի դատարան՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

Գաղտնիություն

8.1. Օֆերտայի գործողության ընթացքում և դրա դադարեցումից 5 (հինգ) տարի հետո, անկախ դադարեցման հիմքերից, Կողմերը պարտավոր են գաղտնի պահել այն տեղեկությունները, որոնք իրենց հասանելի են եղել սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում:

Օֆերտայի պայմանները

9.1. Օֆերտայի Ակցեպտի վերջնաժամկետը սահմանափակվում է Կայքում Օֆերտայի առկայությամբ:
Սույն Օֆերտայի պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից և գործում է մինչև Կողմերի կողմի իրենց պարտականությունների ամբողջական կատարումը:
9.2. Օրենքները և այլ իրավական ակտերը այդ թվում Հայաստանի սուբյեկտների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտերը ենթակա են կիրառման սույն Օֆերտայով չկարգավորվող հարցերի նկատմամբ:
Կողմերը ընդունում են, որ բոլոր ծանուցումները, նամակագրությունները, համաձայնագրերը, փաստաթղթերը և նամակները, որոնք ուղարկվում են հաստատված էլ. փոստի հասցեներով, համարվում են ուղարկված և ստորագրված Կողմերի կողմից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման նամակներում բացահայտորեն չի նշվում հակառակը, և կարող են օգտագործվել որպես գրավոր ապացույցներ դատարանում։

Կապալառու

ԱՁ Գոռ Մեհրաբյան
ՀՎՀՀ՝ 67094086
Հասցե՝ Վանաձոր, Թումանյան պողոտա, 1, բն.
Էլ.փոստ՝ yerevan.pike@gmail.com
Հեռախոսահամարը՝ 37433560640
© Pike Digital FZ-LLC. All rights reserved.
*Meta Platforms Inc. recognized as an extremist organization, its activities in Russia are prohibited.
Website development