წესები და პირობები (საჯარო შეთავაზება)
წესები და პირობები (საჯარო შეთავაზება) ინდივიდუალური მეწარმე ელვინა აბიბულაევასთვის
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ოფიციალურ შეთავაზებას (საჯარო შეთავაზება) კონტრაქტორის, ინდივიდუალური მეწარმე ელვინა აბიბულაევას (ს/ნ 302233946) მიერ მომსახურების მიწოდების შეთავაზების დადების შესახებ მომხმარებლებისთვის (პირების შეუზღუდავი რაოდენობა, რომლებიც დათანხმდნენ აღნიშნული საჯარო შეთავაზების პირობებს).
კონტრაქტორის მოთხოვნით აუცილებელია იმ პირობის გათვალისწინება, რის თანახმადაც ზემოაღნიშნული ქმედებები წარმოადგენს სრულ და უპირობო თანხმობას (მიღება) წინამდებარე შეთავაზებაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით უმჯობესია დამკვეთმა ყურადღებით წაიკითხოს ვებსაიტზე url: http://pike.digital/public_offer_geo (შემდგომში საიტი) განთავსებული აღშნული შეთავაზების ტექსტი (დროთა განმავლობაში განხორციელებული რედაქტირების ჩათვლით), ხოლო პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში - უარი თქვით შეთავაზებაზე.
კონტრაქტორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს მოცემული შეთავაზების პირობები და ვებ-გვერდზე განათავსოს დოკუმენტის განახლებული ვერსია. შეთავაზებაში ცვლილებების ძალაში შესვლის თარიღი არის ვებ-გვერდზე მისი გამოქვეყნების თარიღი.
შეთავაზების ხელშეკრულება არ საჭიროებს ორმხრივ ხელმოწერას, დადებულად ითვლება დამკვეთის მიერ მისი მიღების მომენტიდან (ინვოისის გადახდით) და მოქმედებს ელექტრონული ფორმით.

ხელშეკრულების საგანი
1.1. შემსრულებელი უზრუნველყოფს დამკვეთის სახელით სარეკლამო მომსახურების გაწევას შეთანხმებულ ვადებში და დამკვეთი გადაიხდის კონტრაქტორის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურს.
1.2. სამუშაო დეტალები და ვადები მითითებულია გადახდის ინვოისში.
1.3. მომსახურება ხორციელდება დამკვეთის ტექნიკური მახასიათებლების საფუძველზე, სადაც მითითებული უნდა იყოს ტექნიკური მახასიათებლების შინაარსი და მისი დასრულების სასურველი ვადები.
1.4. დამკვეთის ტექნიკური მახასიათებლები და მათში განხორციელებული შემდგომი ცვლილებები, ასევე ინდივიდუალური კომენტარები, რომელიც შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს, შესაძლოა იყოს გაგზავნილი მესინჯერის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
1.5. მომსახურების გაწევის პროცედურის მოთხოვნები გათვალისწინებულია მოცემული ხელშეკრულების შინაარსით.

მხარეთა უფლებები და მოვალეობები
2.1. კონტრაქტორი იღებს ვალდებულებას:
2.1.1 მიაწოდოს დამკვეთს მომსახურება შესრულებული უმაღლეს პროფესიულ დონეზე, დროულად და დამკვეთის სასარგებლოდ, რათა უზრუნველყოს წინამდებარე შეთავაზების საფუძველზე მიწოდებული სერვისების შესაბამისობა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს დამკვეთის მითითებებს.
2.1.2 დამკვეთის მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ინფორმაცია დამკვეთს მომსახურების მიმდინარეობის შესახებ. ასეთი ინფორმაცია დამოკიდებულია სამუშაოს მოცულობისა და მზადყოფნის სტადიის მიხედვით, რის შესახებაც კონტრაქტორი დამატებით აცნობებს დამკვეთს.
2.1.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის პროცესში ითანამშრომლოს დამკვეთთან, მათ თანამშრომლებთან და დამკვეთის მიერ მითითებულ სხვა პირებთან.
2.1.4 შეინახოს კონფიდენციალური ინფორმაცია დამკვეთისგან მომსახურების მიწოდების პროცესში მიღებული ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იქნება მიღებული მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით და მის დროს, არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება გამჟღავნებას.

2.1. კონტრაქტორს უფლება აქვს:
2.2.1 მოითხოვოს დამკვეთისგან საჭირო განმარტებები. თუ ასეთი განმარტებები აუცილებელია მომსახურების გაწევის გასაგრძელებლად, მომსახურების გაწევის ვადა თანაზომიერად გაგრძელდება.
2.2.2 დამკვეთთან კოორდინაციით შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ტექნიკურ მახასიათებლებში მომსახურების მიწოდების დაწყებამდე.
2.2.3 მიიღოს კუთვნილი ანაზღაურება მომსახურების გაწევისთვის.
2.2.4 ჩართოს მესამე მხარე დამკვეთთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე.
2.2.5 კონტრაქტორი ინარჩუნებს პირად არაქონებრივ უფლებებს ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგებზე.
2.2.6 კონტრაქტორს შეუძლია გამოიყენოს გაწეული მომსახურების შედეგები და შესრულების ინდიკატორები საკუთარ პორტფოლიოში (მათ შორის ინტერნეტში) რიცხვითი ინდიკატორების გამოყენების გარეშე.
2.2.7 კონტრაქტორს შეუძლია გამოიყენოს დამკვეთის მათი მუშაობის შესახებ არსებული ფიდბექები ნებისმიერი ფორმით: გამოაქვეყნოს ინტერნეტში, მომხმარებლის სახელით, მეტსახელით, სურათით და კომენტარით.
2.2.8 დამკვეთის მოთხოვნით წარადგინოს ანგარიში 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას (სკრიპტებით) სტატისტიკასთან ინტეგრაციის შესახებ ინსტაგრამსა და ტელეგრამში თითოეული ინტეგრაციის შესახებ. ანგარიშის ფორმა შემუშავებული იქნება კონტრაქტორის მიერ.

2.2. დამკვეთი ვალდებულია:
2.3.1. დაეხმაროს კონტრაქტორს მომსახურების გაწევის პროცესში. მომხმარებლის ვინაობის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებული მოქმედებების შესრულებაში, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მომსახურების მიწოდების პროცესში.
2.3.2. უზრუნველყოს კონტრაქტორის შეუფერხებელი წვდომა მომსახურების გაწევის ადგილზე და შექმნას სათანადო პირობები იმ შენობებში, სადაც უნდა განხორციელდეს მომსახურება.
2.3.3. მიაწოდოს სანდო ინფორმაცია, მიაწოდოს კონტრაქტორს ახსნა-განმარტებები. დამკვეთი გარანტიას იძლევა, რომ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის სანდო, არ არღვევს მესამე მხარის კონფიდენციალურობას და საავტორო უფლებებს.
2.3.4. გადაიხადოს კონტრაქტორის მომსახურების საფასური წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ოდენობით და პირობებით.
2.3.5. საიდუმლოდ შეინახოს მეორე მხარისგან მიღებული ინფორმაცია წინამდებარე კონტაქტის განხორციელების პროცესში. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მიიღო მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით და მის დროს, არის კონფიდენციალური.
2.3.6. გაითვალისწინოს და განახორციელოს კონტრაქტორის ყველა რეკომენდაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ხელშეკრულების მიზნების მიღწევას, ასევე უზრუნველყოს საბოლოო მომხმარებლებისა და მომხმარებლებისთვის მომსახურების მიწოდება უმაღლეს პროფესიულ დონეზე, ღირსეული დონის მომსახურებით, რათა დააკმაყოფილოს სარეკლამო ინტეგრაციაში მითითებული მოლოდინები.
2.3.7. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენზიები არ იქნება წარდგენილი მომსახურების მიწოდებიდან 1 (ერთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მომსახურება მიღებულად ითვლება დამკვეთის მიერ კომენტარის გარეშე. აქტის ხელმოწერა არ იქნება საჭირო.

2.3. დამკვეთს უფლება აქვს:
2.4.1. მოითხოვოს მომსახურების გაწევა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
2.4.2. შეამოწმოს მომსახურების მიწოდების ხარისხი და თანმიმდევრობა კონტრაქტორის საქმიანობაში ჩარევის გარეშე.
2.4.3. განახორციელოს არაუმეტეს 3 (სამი) რედაქტირება, მასალების დამტკიცების პროცესის დროს, საბოლოო ვერსიის დამტკიცებამდე.

კონტრაქტორის ანაზღაურების და გადახდის პროცედურა
3.1. კონტრაქტორის მომსახურების ჯამური ღირებულება მოცემულია ინვოისში (ლარი).
3.2. ღირებულებაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი.
3.3. გადახდა:
• 100% წინასწარი გადახდა;
• ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში;
• უნაღდო გადარიცხვით;
გადახდის ვალდებულება შესრულებულად ითვლება კონტრაქტორის მიმდინარე ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის მომენტიდან.
3.4. ყოველი შემდგომი რედაქტირების ღირებულება საბოლოო ვერსიის დამტკიცებამდე არის 50 (ორმოცდაათი) ლარი.
3.5. თუ დამკვეთი დროულად არ განახორციელებს გადახდას, მომსახურების გაწევის ვადა გახანგრძლივდება. კონტრაქტორი აცნობებს დამკვეთს მომსახურების მიწოდების ახალ პირობებს. ამ შემთხვევაში, კონტრაქტორის მიერ მომსახურების გაწევის ვადების დარღვევა არ განიხილება დარღვევად.

მხარეთა პასუხისმგებლობა
4.1. თუ კონტრაქტორის მხრიდან მომსახურების მიწოდების შეფერხება ხდება დამკვეთის კონტროლის ფარგლებს მიღმა არსებული მიზეზების გამო, დამკვეთს უფლება აქვს:
• შეათანხმოს მომსახურების მიწოდების ახალი პირობები;
• მოითხოვოს გაწეული მომსახურების ანაზღაურების შემცირება უდროოდ გაწეული წესით მომსახურების ღირებულების 20%-მდე;
• წარადგინოს მოთხოვნა კონფისკაციაზე უდროოდ გაწეული მომსახურების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს მომსახურების მთლიანი ღირებულების 10%-ისა.
4.2. მომსახურების გადახდის პირობების დარღვევისთვის და დამკვეთის მიერ ინფორმაციის მიწოდებისთვის, კონტრაქტორს უფლება აქვს:
• მოითხოვოს დამკვეთისგან საკომისიოს (საკომისიოს საფასური) გადახდა გაწეული მომსახურებისთვის გადაუხდელი თანხის 0,05%-ის ოდენობით ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის, მაგრამ არაუმეტეს მომსახურების მთლიანი ღირებულების 10%-ისა.
4.3. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი მიაწვდის არაზუსტ, არასანდო ან არასარწმუნო ინფორმაციას, კონტრაქტორს უფლება აქვს ცალმხრივად უარი თქვას მომსახურების გაწევაზე თანხის დაბრუნების გარეშე.
4.4. კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი დამკვეთის მიერ საბოლოო მომხმარებლებისთვის და კლიენტებისთვის მიწოდებული მომსახურების ხარისხზე.
4.5. კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი სიტუაციებზე, თუ ის დამკვეთის მიერ მოწოდებული არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის, დამკვეთის მიერ მომსახურების პროცესში ჩართული მესამე პირების მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების; გაწეული მომსახურების შედეგად გაყიდვების ნაკლებობის, დამკვეთის მოლოდინებთან და/ან დამკვეთის ღირებულების შეფასებასთან მიწოდებული სერვისების შეუსაბამობის შედეგად იყო გამოწვეული;
4.6. დამატებითი სერვისები ექვემდებარება წინასწარ გადახდას.
ფორსმაჟორი
5.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ფორსმაჟორულ გარემოებებთან დაკავშირებით შეთავაზებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის.
5.2. კონტრაქტორის ავადმყოფობა ან სხვა უსიამოვნო მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს გაუთვალისწინებელ გარემოებად, რაც, თავად კონტრაქტორის თქმით, არ აძლევს მათ შესაძლებელს შეასრულონ ვალდებულებები შეთანხმებულ ვადებში, რის შესახებაც კონტრაქტორი აცნობებს დამკვეთს.
5.3. აღნიშნული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ ფორსმაჟორული გარემოებები გრძელდება 1 (ერთ) თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ნებისმიერ მხარეს აქვს უფლება უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე.

შეთავაზების ხანგრძლივობა, შეწყვეტა და მასში შეტანილი ცვლილებები
6.1. შეთავაზება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს მხარეების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შეასრულებამდე.
6.2. შეთავაზება შეიძლება შეწყდეს ვადაზე ადრე მხარეთა შეთანხმებით ან ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით. ამავე დროს:
• დამკვეთს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შეთავაზება კონტრაქტორს მინიმუმ 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე შეტყობინების საფუძველზე;
• კონტრაქტორს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შეთავაზება დამკვეთის მინიმუმ 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე შეტყობინების საფუძველზე;
6.3. თუ დამკვეთმა უარი თქვა შეთავაზებაზე მომსახურების გაწევის ვადის ნახევრის გასვლამდე, კონტრაქტორი იტოვებს წინასწარ გადახდილი თანხის 50%-ს. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთმა უარი თქვა მომსახურების გაწევის პერიოდის მეორე ნახევრის განმავლობაში, წინასწარი გადახდილი თანხა უკან აღარ ბრუნდება.
6.4. კონტრაქტორის მიერ შეთავაზების შეწყვეტის შემთხვევაში, ისინი არ ანაზღაურებენ დამკვეთის მიერ გაწეულ ხარჯებს ან ზარალს.
6.1. შეთავაზების შეწყვეტის შემთხვევაში ან ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ, დამკვეთს არ აქვს უფლება გამოიყენოს ინტელექტუალური საქმიანობის ობიექტები, რომლებიც შეიქმნა კონტრაქტორის მიერ მომსახურების გაწევის პროცესში (კრეატივი, განლაგება, შინაარსი) მათ სოციალურ ქსელებში, დამკვეთს არ აქვს უფლება განათავსოს თავის ვებსაიტზე ან გადასცეს სხვა სარეკლამო სააგენტოებს ან აგენტებს.

დავების მოგვარება
7.1. ნებისმიერი დავა, რომელიც იქნება დაკავშირებული წინამდებარე შეთავაზების გაფორმებასთან, ინტერპრეტაციასთან, შესრულებასთან და შეწყვეტასთან, მხარეებმა უნდა გადაწყვიტონ მოლაპარაკებების გზით.
7.2. სარჩელზე პასუხის გაცემის ბოლო ვადაა 10 (ათი) კალენდარული დღე.
7.3. პრეტენზიების დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა დაერთოს თავად სარჩელს.
7.4. იმ შემთხვევაში, თუ დავა არ მოგვარდა მოლაპარაკების გზით, ასევე მეორე მხარისგან პასუხის მიუღებლობის შემთხვევაში, დავა გადაეცემა კონტრაქტორის ადგილმდებარეობის სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.კონფიდენციალურობა
8.1. შეთავაზების მოქმედების პერიოდში და მისი შეწყვეტიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, მიუხედავად შეწყვეტის საფუძვლებისა, მხარეები ვალდებულნი არიან საიდუმლოდ დაიცვან ინფორმაცია, რომელიც მათთვის ხელმისაწვდომი იყო წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში.
შეთავაზების პირობები
9.1. შეთავაზების მიღების ვადა განისაზღვრება ვებსაიტზე განთავსებული შეთავაზების პერიოდით,
წინამდებარე შეთავაზების ხელშეკრულება ძალაში შედის მიღების მომენტიდან და მოქმედებს მხარეების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე.
9.2. საკითხები რომელიც არ რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობა და სხვა სამართლებრივი აქტები, მათ შორის, საქართველოს სუბიექტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული შესაბამისი სამართლებრივი აქტები.
მხარეები აღიარებენ, რომ ყველა შეტყობინება, კომუნიკაცია, შეთანხმება, დოკუმენტი და წერილი, რომელიც გაგზავნილი იქნება ავტორიზებული ელ. ფოსტის მისამართიდან, ითვლება მხარეების მიერ გაგზავნილ და ხელმოწერილად, გარდა იმ შემთხვევისა, სადაც ასეთი წერილები ცალსახად არ მიუთითებენ საპირისპიროს და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც წერილობითი მტკიცებულება სასამართლოში.

კონტრაქტორი
ელვინა აბიბულაევა
ს/ნ 302233946
მისამართი: ჯავახიშვილის 91, საცხოვრებელი ფართი 1, 2ბ
ელ.ფოსტა: Georgian.pike@gmail.com
ტელეფონის ნომერი: +995 591 08 26 31